Privacy Policy

Privacy verklaring webshop Wandelsport Vlaanderen vzw

Deze website is eigendom van Wandelsport Vlaanderen vzw

Contactgegevens: Wandelsport Vlaanderen vzw
Adres maatschappelijke zetel: Gentse Steenweg 132, 8340 Damme 
Telefoon: 050 40 51 40
E-mail: wandelwebwinkel@wandelsport.be
Btw-nummer: BTW BE 643.481.073

 

Wandelsport Vlaanderen vzw hecht belang aan uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelsport Vlaanderen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • u attent maken op uw rechten als betrokken persoon ivm uw persoonsgegevens en deze willen respecteren.

Als Wandelsport Vlaanderen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via

Wandelsport Vlaanderen vzw, Industrielaan 11 bus 3 in 9990 Maldegem
wandelwebwinkel@wandelsport.be  of 050/40.51.40

Uw persoonsgegevens worden in het kader van de webshop door Wandelsport Vlaanderen vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • het creëren en beheren van je persoonlijke account op de webshop (gerechtvaardigd belang, contractuele grond)
 • om de bestelling en retour te verwerken (contractuele grond)
 • om betaling op te volgen (contractuele grond)
 • om berichten over de leverstatus te kunnen bezorgen (contractuele grond)
 • om contact te kunnen opnemen als er zich wijzigingen zouden voordoen met de levering van je artikelen (contractuele grond)
 • het bijhouden van boekhoudkundige geschriften (wettelijke basis)
 • het versturen van nieuwsbrieven (toestemming)

 

Wij kunnen volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, leveringsadres, lidnummer Wandelsport Vlaanderen vzw, rekeningnummer

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het versturen van paketten
 • Het online betalingssysteem

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wandelsport Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wandelsport Vlaanderen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Wandelsport Vlaanderen vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook hebt u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35  1000 Brussel  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wandelsport Vlaanderen vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 11 september 2018.

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

 • Per brief: stuur je vraag per brief naar Gentse Steenweg 132, 8340 Damme 
 • Per e-mail: stuur je vraag naar wandelwebwinkel@wandelsport.be

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.